ثبت نام برای شرکت در کنفرانس تا 1393/02/10 بعد از 1393/02/11
غیر دانشجویی 3/000/000 ریال 4/000/000 ریال
دانشجویی 1/500/000 ریال 2/000/000 ریال
حضور مجازی از طریق اینترنت 1/000/000 ریال 1/500/000 ریال
داوران بیش از 5 مقاله 2/000/000 ریال 3/000/000 ریالهزینه ثبت نام در کارگاه های آموزشی
مدت کارگاه دانشجویی
تا 1393/02/10
دانشجویی
از 1393/02/11به بعد
عادی
تا 1393/02/10
عادی
از 1393/02/11به بعد
4ساعت 750/000 1/000/000 ریال 1/500/000 ریال 2/000/000 ریال
8ساعت 1/250/000 1/500/000 ریال 2/500/000 ریال 3/000/000 ریال
12ساعت 1/750/000 2/000/000 ریال 3/500/000 ریال 4/000/000 ریال
  • اعضای IEEE و اعضای انجمن علوم مهندسی برق ایران از تخفیف 20 درصدی برخوردار هستند.