اهداف کنفرانس


این کنفرانس با هدف
 • گسترش دانش فنی
 • ایجاد محیطی علمی و فنی جهت تبادل اطلاعات
 • ارائه آخرین یافته های پژوهشی

 • و همچنین
 • تشویق محققان
برنامه ریزی شده است.


زمینه های موضوعی کنفرانس
 • قدرت
 • الکترونیک
 • مخابرات
 • کنترل
 • کامپیوتر
 • مهندسی پزشکی