• مهلت ثبت نام برای ارائه مقالات در کنفرانس: 1393/01/31
  • مهلت ثبت نام برای شرکت در کنفرانس: ثبت نام به موقع تا 1393/02/10 - ثبت نام با تاخیر از 1393/02/11 تا روز برگزاری کنفرانس
  • مهلت ثبت نام کارگاه های آموزشی: ثبت نام به موقع تا 1393/02/10 - ثبت نام با تاخیر از 1393/02/11 تا روز برگزاری کنفرانس
  • زمان برگزاری کنفرانس: 1393/02/30 - 1393/03/01